Bases del Sorteig

Bases del sorteig Dijous Gras 2024 a Instagram

Empresa organitzadora

MARESMA CERVERA, S.L. (d’ara en endavant Casa Maresma), amb domicili a Beat Oriol 15 08110 MONTCADA I REIXAC, Barcelona, SPAIN, organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida a persones residents a Catalunya.

Àmbit i Durada de la promoció
La data de començament del concurs serà el dia 01 de febrer de 2024 a les 12:00 hores, i finalitzarà el dia 8 de febrer de 2024 a les 12:00 hores.

L’activitat es desenvoluparà únicament amb usuaris situats a Catalunya.

Requisits per a participar
Participaran automàticament en aquesta promoció totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència legal a Espanya que hagin realitzat l’acció sol·licitada en l’anunci del concurs: donar-li “like” en la publicació, seguir el compte de Casa Maresma a Instagram i interactuar amb la publicació que anuncia el concurs.

Objecte i mecànica del sorteig
Casa Maresma, regalarà sis (6) botifarres d’ou a escollir, sis-cents (600) grams de llardons i sis (6) pizzes de botifarra d’ou repartits de manera equitativa entre els tres (3) usuaris d’Instagram guanyadors que realitzin l’acció requerida en l’anunci del sorteig entre els dies indicats en la promoció.

Es realitzarà un únic sorteig, de la manera següent:

Una vegada tancat el termini, el primer dia hàbil, es triarà als tres (3) guanyadors entre tots els usuaris que compleixin les condicions indicades, amb una participació per comentari realitzat.

Si el primer dia del tancament del termini caigués en dia festiu, dissabte o diumenge, la realització del sorteig es traslladarà al següent dia hàbil automàticament.

Selecció dels guanyadors
Entre tots els usuaris participants es realitzarà el sorteig de les sis (6) botifarres d’ou a escollir, sis-cents (600) grams de llardons i sis (6) pizzes de botifarra d’ou anunciades per a aquesta promoció.

En el sorteig, se seleccionarà a tres (3) guanyadors de manera aleatòria. El moment del sorteig es gravarà i es compartirà una vegada confirmats els usuaris guanyadors.

En cas que no es pugui contactar amb qualsevol dels guanyadors, que rebutgin el premi o que en un període de tres (3) dies després de comunicar-lis que han resultat guanyadors no responguin, es procedirà a contactar amb uns altres usuaris escollits de manera aleatòria, perdent qualsevol dels anteriors guanyadors el seu dret a reclamar el premi.

Els guanyadors hauran d’anar a buscar el premi físicament a qualsevol de les 5 botigues de Casa Maresma (La Botigueta de la Rambla, La Botigueta del Central, La Botigueta de Can Sant Joan, La Botigueta de la Llibertat i  La Botigueta del Carrer Major)

Premi
Dos (2) botifarres d’ou a escollir, dos-cents (200) grams de llardons i dos (2) pizzes de botifarra d’ou per cada guanyador.

Hi haurà un total de 3 guanyadors i per tant un premi total de sis (6) botifarres d’ou a escollir, sis-cents (600) grams de llardons i sis (6) pizzes de botifarra d’ou

Reserves i limitacions
Casa Maresma queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància que puguin afectar a la recollida del premi.

Casa Maresma exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de mode exclusiu, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Casa Maresma es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la Promoció quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme a terme en la forma en què recullen les presents bases. Casa Maresma es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de la Promoció, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Casa Maresma es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció, si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la promoció.

Casa Maresma no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioracions per causes que no li siguin imputables. Casa Maresma tampoc respondrà dels casos de força major que poguessin impedir als guanyadors el gaudi total o parcial del seu premi. Així mateix, Casa Maresma quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

Casa Maresma exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Web mitjançant el qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al mateix i, en particular, encara que no de mode exclusiu, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet. Casa Maresma es reserva el dret d’eliminar de la promoció per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta.

Protecció de dades
Pot consultar tota la informació relativa a la nostra Política de protecció de dades en https://www.mar3sma.com/confidencialidad-b-745.html

Publicitat
Casa Maresma es reserva el dret a publicar el nom dels guanyadors amb finalitats promocionals, tant en la pàgina web com en plataformes socials com Instagram i Facebook.

Acceptació de les bases
El mer fet de participar implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’això, Casa Maresma quedarà alliberada del compliment d’obligació contreta amb aquest participant.

Jurisdicció competent
Per a quants dubtes puguin derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

A Barcelona, a 01 de Febrer de 2024.